Aba Anaokulu

Kurumun Üyeliği Bitmiştir.

Yetkili: Yusuf Altundal
Tel: Üyeliği Bitmiş
Gsm: Üyeliği Bitmiş
Web Adresi: Üyeliği Bitmiş
Mail Adresi: Üyeliği Bitmiş
Facebook: Üyeliği Bitmiş

Adres: Ihlah Marmara Evleri 1.Kisim Zambak Sokak No 25

Bölge: Istanbul Avrupa - Beylikdüzü

Kategori: Anaokulu, Yazokulu, Kreş

* ABA, bir grup akademisyenin 0-6 yaş çocukları üzerinde 10 yıl devam eden uygulamalı
araştırmaları sonucunda verimliliği kanıtlanmış bir beyin ve çoklu zekâ geliştirme
programıdır.
 

* ABA Türkiye’nin Ar-Ge’ye dayalı ilk ve tek ‘‘okulöncesi akademisidir’’.
 
 
* ABA, son 6 yıldır Türkiye’de yaklaşık 35.000 ailenin bebeklerinin/çocuklarının eğitiminde
uygulamalı olarak kullandıkları ‘‘ Akıllı Bebekler Akademisi ’’ isimli kitabın 3-6 yaş grubuna yönelik uygulama
okullarıdır.
 

* ABA, Ar-Ge (araştırma-geliştirme) birimi ile eğitim hizmetlerinin niteliğini sürekli geliştirmeyi hedeflediğinden‘‘
okulöncesi akademisi ’’ ismini almıştır.
 
* ABA  okulöncesi ‘‘bilim ve sanat’’ akademisi olarak, ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ ATÖLYELERİNDE  beyin uyumlu
öğrenme deneyimleri ve 6 farklı etkinlik atölyesinde tüm öğrencilerine ÜSTÜN YETENEK PROGRAMI sunar. Çocuklar
temel müzik eğitimi alırlar, kinestetik zekâlarını geliştiren Yoga, bedeni doğru kullanma ve doğru nefes tekniklerini
öğrenirler. Ana dillerini doğru ve etkili kulanmayı öğreniler ve bir yabancı dilin (İngilizce) temel becerilerini
edinebilirler, örneğin 4 yaş grubundaki öğrenciler yılda en az 25  bilimsel deney ve gözlem yaparlar, resim, tasarım,
sahne sanatları, mutfak sanatları ve kinestetik atölyelerinde özgün uygulamalara katılırlar.
 
Sayısal farkındalıklarını ve matematik zekâlarını, bu amaca göre özel olarak tasarlanmış eğitim materyalerinden
oluşan "Matematik Atölyesinde" geliştirirler. Bu atölyede ABAdoku, üç boyutlu tasarım ve mental aritmetik öncesi
temel becerileri kazanırlar. İsteğe bağlı olarak 4 yaş ve üzeri öğrencilerimiz, haftada 2 saat MENTAL ARİTMETİK    
eğitimine katılabilirler. "Matematik Atölyesi", ABA´ya özgü ve Türkiye´de bu amaca yönelik ilk ve tek uygulamadır
 
* ABA’ nın ana felsefesi her çocuğun potansiyel bir dahi olduğu görüşüne dayanır ve insanın güdülerek değil
düşünerek gelişeceğine inanır.
 
* ABA, modern bir okulöncesi kurum olarak tasarlanmıştır ve her etkinlik için özel bir alan/atölye/köşe
mevcuttur.
 

* ABA’nın hedef kitlesi, -5 ay ile +6 yaş arasındaki bebekler/çocuklar ve aileleridir.
-5 ay ile 2,5 yaş arası bebekler için anneler evde "AKILI BEBEKLER AKADEMİSİ" isimli kitabımızı okuyarak
programımızı hamilelik döneminden başlayarak uygulayabilirler. 3-6 yaş grubundaki çocuklar ABA´ya gelerek
kurumsal eğitim alabilirler.
 

* ABA’da görev yapacak öğretim elemanları özel bir sınavla seçilir ve ABA yöntemi
konusunda sürekli hizmet içi eğitim alırlar.
 

* ABA’da kullanılan eğitsel materyallerinin bir bölümü, ilgili standartları karşılamak
için Hollanda, Almanya ve İsveç’ten ithal edilmiştir.
 

* ABA’da çocuklar tüm zekâ alanlarının uyarıldığı ve ‘‘ duygusal güvenliğin ’’ en üst düzeyde sağlandığı ortamlarda
kendi tercihleri doğrultusunda deneyerek, yaşayarak öğrenirler.
 

* ABA, kendi felsefesini ve yöntemini geliştiren akademisyen ve yabancı uzmanların
danışmanlığında hizmet verir. Eğitim programlarını Amerikan Rhode Island Üniversitesi Psikoloji bölümü işbirliği ile
 geliştirir/düzenler.
 
 

* ABA’nın misyonu yenilikçi ve sıra dışı bir kurum olarak Türkiye’de alanında öncülük
yapmaktır.
 
 
ABA’da EĞİTİM PROGRAMLARINA KAYNAKLIK EDEN EĞİTİM YAKLAŞIMI:
ENDÜLÜS-ANADOLU PEDAGOJİSİ
 
ENDÜLÜS-ANADOLU PEDAGOJİSİ NEDİR?
 
Endülüs-Anadolu Pedagojisi, “İnsan yaratılmışların en üstünü ve şereflisidir” gerçeğini temel alarak, çocuğun gelişimini
olabildiğince zenginleştirilmiş, duygusal güvenliğin en üst düzeyde sağlandığı (korku, tehdit ve duygusal- tacizin/şiddetin
olmadığı) bir eğitim çevresinde ve insanı bütüncül bir yaklaşımla (doğum öncesinden başlayarak, tüm yönleriyle…) ele alan,
nörolojik çoğulculuğa saygılı eğitim anlayışıdır.
 
 
Bu eğitim anlayışı Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerine hayat veren insanî düsturların ve mana köklerinin yanında,
Maria Montessori, Erik Erikson, Jean Piaget, John Dewey ve Lev Vygotsky gibi Batılı düşünürlerin görüşlerinden de yararlanan
“insan merkezli, beyin odaklı” eklektik (karma) bir yaklaşımdır. Dogmatik olmadan, insanlığın eğitimle ilgili mevcut bilgi
birikimini kullanmayı hedefler. Sürekli sorgulayıcı bir anlayışla, eğitimde yenilikçiliğin (inovasyon) önemine inanır ve her
çocuğunun potansiyel bir dahi olduğunu varsayar.
 
 
Endülüs-Anadolu Pedagojisi şu yedi temel üzerine bina edilebilir:
 
 1 - ) Koruyuculuk (doğum öncesinden başlayan)
 
 2 - ) İnsan-merkezlilik
 
 3 - ) Bütünlük
 
 4 - ) Çoğulculuk
 
 5 - ) Tutarlılık
 
 6 - ) Süreklilik
 
 7 - ) Yenilikçilik
 
Endülüs-Anadolu Pedagojisinin insan kaynağını geliştirmede temel aldığı öğrenme-yetkinleştirme ortamları ve yaklaşımları
şöyle tanımlanabilir:
Öğrenme ve gelişme, çocuğun doğuştan getirdiği yüksek karakter ve çoklu potansiyelini önce koruyucu sonra geliştirici bir
çevrede “merak duygusunun kamçılandığı” ve çocuğun aktif katılımcı olduğu ortamlar yoluyla sağlanır.
 
   1 - ) Eğitim yoluyla geliştirme ve yetkinleştirme süreci tüm yaşam evrelerini hedefleyen, insanı bütüncül bir yaklaşımla ve
tüm boyutlarıyla (madde ve mana) ele almayı gerektirir. Bu nedenle okulöncesi eğitim doğum öncesi eğitimle birlikte
düşünülmelidir. Annenin hamilelik öncesi ve süresince beslenmesi ve duygusal durumu bebeğin gelişimini doğrudan etkileyen
ana etkendir. Bu nedenle çocuk formal eğitim basamağına gelinceye kadar korunmalı ve geliştirilmelidir.
 
   2 - ) Duygusal güvenlik her türlü öğrenme eyleminin öncülüdür; çocuğun korku, tehdit, doğrudan veya dolaylı bir baskıya,
zorlamaya ve tacize maruz kalmadan öğrenme sürecine gönüllü katılımını sağlayan ortamlar duygusal güvenliği yüksek
ortamlardır ve kalıcı öğrenme ancak bu yolla sağlanabilir.
 
   3 - ) Çocuk seçme özgürlüğünü kullanarak, bildiklerini öğrendiklerini deneme yanılma yöntemiyle sınayabileceği,
başkalarına beğendirme endişesi olmadan tüm potansiyelini işe koşabileceği ortamlarda gelişir, özgüvenini kazanır ve birey
olur. Okulda beslenme, ruh/beden sağlığı ve akademik gelişim bir bütün olarak ele alınır ve hiçbiri diğerine tercih edilmez.
“Evrensel değerler eğitimi” her gelişim düzeyinde çocukların eğitim programlarında yer alır ve önceliklidir.
 
 
   4 - ) Çocuk, sorunlar karşısında, yılmadan strateji geliştirme ve çözüm arama kapasitesini uyarıcı, işbirliğini ve dayanışmayı
özendiren, destekleyen etkinlikler yoluyla bağımsız ve belirsizliklerle baş edebilen bir yetişkin olma potansiyelini geliştirebilir.
 
 
   5 - ) Çocuk öğrenme deneyimlerinde parça-bütün-bütün-parça ve parça-parça ilişkisini ve bunların sonuçlarını
gözlemlemesine aracılık edecek yaşantılardan geçmelidir. Böylece günlük yaşamda “sistem düşüncesi” temelinde hareket
etmeyi içselleştirebilir.
 
 
   6 - ) Nörolojik çoğulculuğa saygı gösterilen bir ortamda, çocuk farklı yetenek yelpazesinden akranlarıyla aynı ortamı paylaşarak ve işbirliği yaparak, empati yapabilmeli ve okul duvarları dışındaki gerçek dünya ile sürekli temasta olabilmelidir. Her çocuk kendi öğrenme ve gelişme hızına göre öğrenme basamaklarını çıkma hakkına sahiptir. Grup adına birey hiçbir zaman feda edilemez.
 
 
   7 - ) Eğitimde mevcut iyi uygulamaların daha iyi ve verimli bir başka yolu mutlaka vardır, okullar bu yolları bulmaya çalışırlar. Bu konuda yapılacak ilk iş insanı, çocuğu tüm derinliği ile anlamaktır.            
 
ABA Okulöncesi Bilim-Sanat Akademileri, Çoklu Zekâ Atölyelerinden oluşan çocuk dostu bir eğitim çevresinde Endülüs-Anadolu Pedagojisini uygulamaya çalışan okulöncesi kurumlardır.

Firma Hakkında yorum bulunamadı.Firma hakkında ilk yorumu siz yapmak istermisiniz ?

Yorum Yap

Üyeliği Bittiğinde dolayı video Gösterilemiyor

Fiziksel İmkanlar

Hizmetler

Yabancı Dil

Spor Faaliyetleri

Sanatsal Faaliyetleri

Kulüpler

Istanbul Avrupa - Beylikdüzü İLÇESİNDEKİ DİĞER Kreşler

Scroll